تمامی صندلی ها چوب روس بوده و دارای 12 ماه گارانتی چفت و بست می باشد.

صندلی kf

صندلی ضربدری

صندلی گره چینی

صندلی گره چینی

صندلی آلمانی

صندلی آلمانی

صندلی مارال

صندلی مارال

صندلی لهستانی

صندلی لهستانی

صندلی کرکره

صندلی کرکره

صندلی گرد

صندلی گرد

صندلی ضربدری

صندلی ضربدری

صندلی مارال
صندلی لهستانی
صندلی گره چینی
صندلی کرکره
صندلی kf
صندلی آلمانی
صندلی گره چینی
صندلی گرد
صندلی ضربدری
صندلی مارال
فهرست